บอนสี นิวเวฟ 🪴 Caladium New Wave มีใบ 2-3 ใบนะคะ กระถางทรงสูงอย่างดี